Polityka prywatności i polityka cookies


Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa. Państwa prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. Mogą Państwo mieć mieć pewność, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Celem niniejszej informacji jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw odnoszących się do przetwarzania Państwa danych osobowych. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

1.Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia świadczenia usług. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Państwa danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.
2.Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umów dotyczących usług księgowych, kadrowych, sporządzenia projektów pism oraz pism, dokonywania rozliczeń księgowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.
3. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj.: wszelkie działania zmierzające do zawarcia umowy np. złożenie oferty czy korespondowanie w sprawie uzgodnienia warunków umowy; realizacja postanowień umowy;
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wystawienie faktury w zakresie świadczonych usług, konieczność przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej przez określony przepisami prawa czas, w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą;
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania/wnioski Klienta, archiwizowanie danych). Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przyczyną złożonego sprzeciwu powinna być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu takiego żądania przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykażemy istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
d. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, adwokaci i radcowie prawni współpracujący z Kancelarią, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe), podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie.
e. Przechowujemy Państwa dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora.
4. Przekazując nam dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej zachęcamy do korzystania z zabezpieczania danych z udziałem szyfrowania. W przypadku problemów w wypełnieniu powyższego standardu prosimy o wcześniejszy kontakt celem pomocy w tym zakresie.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola" ul. Kartograficzna 86/16 03-290 Warszawa. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię Prawno-Rachunkową "Kliman-Rola" przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach obowiązujących w związku z ww. Rozporządzeniem RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zachowujemy Państwa dane osobowe w poufności i zabezpieczamy je odpowiednio przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wymienionych aktach prawnych.

Państwa prawa

1.Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem lub wykonanie usługi. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w  nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.
2. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b. przenoszenia swoich danych – prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania,  
c. jeżeli Państwa dane osobowe byłyby przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:
a. wysyłając e-mail na adres: kancelaria@kliman-rola.pl
b. wysyłając pismo na adres korespondencyjny: Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola" ul. Kartograficzna 86/16 03-290 Warszawa

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez przez Kancelarię Prawno-Rachunkową "Kliman-Rola" danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Kancelarię Prawno-Rachunkową "Kliman-Rola" jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane są wykorzystywane jedynie w zakresie uzgodnionym z Państwem w celach świadczenia na rzecz Państwa określonych usług. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z przez Kancelarią, np. prawnicy (w ramach współpracy przy wykonywaniu na rzecz Państwa określonej usługi), urzędy skarbowe (w ramach świadczenia usługi księgowej z Państwa inicjatywy). Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii Prawno-Rachunkowej "Kliman-Rola". Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W związku ze współpracą ze wskazanymi powyżej podmiotami podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na powyższej witrynie, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Polityka Cookies

Na naszej stronieinternetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych webanalysis. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.